Skip to content

Obchodné podmienky

 Čl. I

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „obchodné podmienky“) sú vydané: 01.01.2021

PB Media, s.r.o., so sídlom Lazaretská 19, 811 08 Bratislava, IČO: 53222245, IČ DPH: SK2121338813, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 147823/B,

Kontaktné údaje:

www.lau.sk

Email: info@lau.sk, (ďalej len ako “predávajúci”).
                            

 • Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti predávajúceho a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu mimo svoju podnikateľskú činnosť ako spotrebiteľ, alebo v rámci svojej podnikateľskej činnosti, (ďalej len ako „kupujúci“), prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupného na internetovej adrese lau.sk (ďalej len ako „internetový obchod“).
 • Tieto obchodné podmienky v znení platnom v deň uzatvorenia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od týchto obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými podmienkami. Takto dohodnuté obchodné podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi predpismi platnými v SR. 
 • Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

Čl. II

Informácie o tovare a cenách

 1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú v internetovom obchode. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.
 2. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú v internetovom obchode. Zmena ceny tovaru sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny tovaru, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.
 3. Cena tovaru nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby. 
 4. Všetky akcie na tovar platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak.
 5. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v internetovom obchode je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohoto tovaru.Farebné zobrazenie tovaru na monitore nemusí presne zodpovedať reálnym farebným odtieňom ako ich bude kupujúci vnímať v skutočnosti. Zobrazenie farebných odtieňov je okrem iného závislé aj na kvalite zobrazovacieho monitora, resp. iného, kupujúcim použitého, zobrazovacieho zariadenia.
 6. Kupujúci môže predávajúcemu poskytnúť zľavu, resp. zľavové kupóny, na nákup tovaru v internetovom obchode. Zľava má formu percentuálnej zľavy alebo absolútnej hodnoty. Takto poskytnutá zľava sa nevzťahuje na náklady spojené s doručením tovaru. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci s kupujúcim inak.

Čl. III

Zákaznícky účet a Cookies

 1. Registrácia je pri nákupe na stránke predávajúceho dobrovoľná. Predávajúci spracováva osobné údaje registrovaných kupujúcich, ktoré boli poskytnuté v rámci poskytovania služieb predávajúceho. Osobné údaje sú zhromažďované prostredníctvom webovej stránky predávajúceho a sú použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretím osobám s výnimkou prepravných spoločností, za účelom doručenia tovaru kupujúcemu, teda na plnenie zmluvy. Medzi tieto osobné údaje patria osobné údaje poskytnuté pri registrácii a pri nákupe, ktorými sú meno a priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, doručovacia adresa, telefónne číslo. Kupujúci registráciou na stránke predávajúceho súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním svojich osobných údajov v databáze internetového obchodu zdravievkvapke.sk. Viac o ochrane osobných údajov nájdete tu.
 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie.
 2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
 3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
 4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
 5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade, kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.
 7. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácii súvisiacich s tovarom, službami  predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných zdelení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
 8. Kupujúci súhlasí tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné previesť a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať kliknutím na link uvedený v maili obsahom ktorého sú informácie v zmysle predchádzajúceho bodu. 

Čl. IV

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 1. Návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zasiela kupujúci predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného objednávkového formulára v internetovom obchode. Predmetom tohto návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy je odplatný prevod vlastníckeho práva k tovaru označeného kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok, uvedených v tomto  formulári (ďalej len ako „objednávka“). Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami a ustanoveniami o ochrane osobných údajov. Následne po odoslaní objednávky obdrží kupujúci na svoju e-mailovú adresu automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho (ďalej len ako „potvrdenie doručenia objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho sú zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom jeho objednávky. Potvrdenie doručenia objednávky obsahuje údaje o tom, že predávajúcemu bola doručená objednávka, nie je však akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy. Predávajúci následne zašle na e-mailovú adresu kupujúceho informáciu o tom, či bola objednávka kupujúceho akceptovaná (ďalej len ako „akceptácia objednávky“). Akceptácia objednávky obsahuje informáciu o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne aj iné potrebné údaje.
 2. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie objednávky v elektronickej alebo písomnej podobe kupujúcemu. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí a že sa oboznámil s ustanoveniami o ochrane osobných údajov. Predávajúci jasným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval pred odoslaním objednávky kupujúceho o predzmluvných informáciách, týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že predávajúci uviedol jasne, kde sa kupujúci môže oboznámiť s úplným znením obchodných podmienok a ustanoveniami o ochrane osobných údajov kupujúceho. 
 3. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. 
 4. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu. Predávajúci informuje kupujúceho ochybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.
 5. V prípade, ak sa údaje o tovare, množstve, cene a lehote dodania uvedené v akceptácii objednávky nezhodujú s údajmi uvedenými v objednávke, akceptácia objednávky sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí nového návrhu kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho. V prípade, že kupujúci nepotvrdí nový návrh kúpnej zmluvy, do 3 dní odo dňa jeho doručenia kupujúcemu, má sa za to, že kupujúci s novým návrhom kúpnej zmluvy nesúhlasí. 
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy. 

Čl. V

Platobné podmienky a dodanie tovaru

 1. Kúpna cena za tovar dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len ako “kúpna cena”). Ak je kúpna cena uvedená v akceptácii doručenia objednávky vyššia ako cena za identický tovar uvedená v ponuke internetového obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuke novej kúpnej ceny v inej výške, ktorá sa považuje za návrh predávajúceho na uzavretie novej kúpnej zmluvy a postupuje sa podľa čl. IV bod 5. 

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v plnej výške vopred bankovým prevodom na číslo účtu predávajúceho, pri dodaní tovaru na dobierku prepravnej spoločnosti alebo v hotovosti priamo predávajúcemu, ak je tovar doručovaný predávajúcim.

 • Platba kúpnej ceny tovaru, vrátane nákladov na doručenie tovaru, sa môže uskutočniť iba pomocou niektorého z nižšie uvedených platobných foriem:
 1. Platbou vopred (priamym vkladom na účet- bankovým prevodom)

V prípade platby platobnou kartou kupujúci uhradí kúpnu cenu tovaru vrátane nákladov na doručenie tovaru  vopred na účet predávajúceho vedeného v ČeskoSlovenska Obchodná Banka, a.s., IBAN: SK1175000000004029248219. Kupujúci je povinný, v prevodnom príkaze na uhradenie kúpnej ceny a nákladov na doručenie tovaru, uviesť variabilný symbol presne tak, ako je uvedený na elektronickej faktúre. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru splnený okamihom pripísania kúpnej ceny, vrátane nákladov na doručenie tovaru,na bankový účet predávajúceho. Predávajúci začne odosielanie tovaru do 24 hodín, odkedy sa  kúpna cena vrátane nákladov na doručenie tovaru pripíše na účet predávajúceho uvedeného v tomto článku. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nemá vo svojej kompetencii ovplyvniť čas pripísania kúpnej ceny vrátane nákladov na doručenie tovaru v bankovej inštitúcii, z toho vyplýva, že v prípade oneskorenia prevodu platby predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť, ani nutnosť vykonania nápravy. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej ceny, vrátane nákladov na doručenie tovaru,pred odoslaním tovaru nie je zálohou.

b) Platba v hotovosti

V prípade nákupu na dobierku alebo v prípade doručenia tovaru predávajúcim sa kupujúci zaväzuje, že celú kúpnu cenu tovaru, vrátane nákladov na doručenie tovaru, uhradí pri jeho prevzatí prepravcovi v hotovosti, resp. zástupcovi predávajúceho, v prípade doručenia tovaru priamo predávajúcim,vo vopred vypočítanej, pri dokončení nákupu tovaru oznámenej výške.V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.

Zásielka s tovarom neobsahuje originál faktúry. Faktúru predávajúci zasiela elektronickou formou, t. z. kupujúcemu bude doručená na jeho emailovú adresu. Papierovú formu faktúry zasiela predávajúci výlučne na požiadanie.

 • Objednávky prijaté do 11:00 hodiny vybaví predávajúci počas dvoch nasledujúcich pracovných dní. Objednávky s platbou na dobierku sú automaticky do nasledujúceho pracovného dňa odoslané, ak je tovar skladom, pri platbách vopred (platobnou kartou) je na  emailovú adresu kupujúceho zaslaná faktúra na úhradu. Po prijatí potvrdenia o úhrade alebo po pripísaní kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na doručenie tovaru na  bankový účet predávajúceho je objednávka odoslaná najneskôr v nasledujúci pracovný deň.
 • Objednávky prijaté po hodine uvedenej v bode 3 tohto článku,  budú spracované najneskôr v tretí pracovný deň. Uvedené neplatí v prípade, že bola vopred ohlásená dovolenka alebo iný dôvod pre nevybavenie objednávok. V takomto prípade bude zároveň oznámený dátum, kedy budú objednávky vybavené.
 • Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť tovaru. Obvyklá dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare v internetovom obchode predávajúceho. V prípade, že dôjde k situácii, keď nebude možnosť tovar z akéhokoľvek dôvodu dodať v lehote uvedenej v internetovom obchode, bude predávajúci bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe, ktorými môže byť storno objednávky, výmena tovaru za iný alebo potvrdenie objednávky zo strany kupujúceho s dlhšou dobou dodania.  Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy  a postupuje sa podľa čl. IV bod 5.V prípade, že kupujúci už kúpnu cenu zaplatil a dôjde  k stornu objednávky bude mu kúpna cena vrátená na jeho účet do 14 dní odo dňa jeho vyjadrenia k navrhovanému postupu stornom objednávky  resp. odo dňa márneho uplynutia lehoty uvedenej v čl. IV bod 5. 
 • Dodacia lehota objednaného tovaru je v závislosti od dostupnosti objednaného tovaru a kupujúci bude vopred oboznámený s predpokladaným dátumom doručenia prostredníctvom e-mailu.
 • Preprava tovaru je realizovaná:

a)Slovenská pošta a k cene tovaru je účtovaný poplatok v závislosti od hmotnosti objednaného tovaru, ktorý je vypočítaný a viditeľný pre kupujúceho pred záväzným potvrdením objednávky. Poštovné je oprávnene účtované aj v prípade priameho dovozu zo strany predávajúceho na vopred dohodnuté miesto. O výške prepravného v tomto prípade je kupujúci vopred upovedomený e-mailom.

Výška poštovného  závisí od kupujúcim zvoleného spôsobu platby a taktiež od hodnoty ( kúpnej ceny) objednávky:

Krajina Dorečenie Slovenská pošta Doručenie Zasielkovňa Dobierka
Slovensko od 0 € do 99,99 € poplatok 3 €
nad 100.00 zdarma
3.60 € Poplatok 0.60 €
Česká republika od 0 € do 99,99 € poplatok 6 €
nad 100.00 zdarma
6.00 €
Nemecko od 0 € do 99,99 € poplatok 6€
nad 100.00 zdarma
 • priamo predávajúcim v lehotách a v mieste určenom dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim. 
 • Pri doručení do zahraničia spôsob dopravy zabezpečuje predávajúci, pričom výška prepravného je oznámená kupujúcemu vopred telefonicky alebo e-mailom.
 • Kupujúci si volí spôsob platby a dodania tovaru v objednávke.  
 • Tovar je kupujúcemu dodaný:
 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke alebo
 • na adresu dohodnutú medzi predávajúcim a kupujúcim, 
 • Miesto odberu si kupujúci volí pri objednaní tovaru. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na zvolené miesto kupujúcim. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. 
 • Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim resp. v novom návrhu ( v zmysle č. IV bod. 5). V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
 • Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy,  vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov vzniknutých v súvislosti s neúspešným doručením tovaru na miesto určené kupujúcim a opakovaným doručením. 
 • Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru kupujúcemu. Doručením tovaru kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na miesto určené kupujúcim, resp. miesto dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim, a jeho prevzatie kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim.
 • Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po doručení v prítomnosti prepravcu. V prípade zistenia existencie vady tovaru a/alebo v prípade ak zásielka nie je kompletná (nižší počet kusov tovaru, resp. chýba objednaný tovar) je prepravca povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru, ktorého správnosť potvrdí prepravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle týchto obchodných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. 
 • Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote uvedenej v čl. V bod 7  týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu, v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy, bezhotovostným prevodom na bankový účet kupujúceho určený kupujúcim.

Čl. VI

Nadobudnutie vlastníckeho práva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

Čl. VII

Reklamačný poriadok

 1. Kupujúci má právo uplatniť si počas záručnej doby u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru zakúpeného u predávajúceho, za ktoré zodpovedá predávajúci. Ak sa vada prejaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim, má sa za to, že tovar bol vadný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v dobe dvadsaťštyri mesiacov od prevzatia. Toto ustanovenie sa nepoužije pri tovare predávaného za nižšiu cenu pre vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebený tovar, ktorého opotrebenie je spôsobené jeho obvyklým užívaním, u použitého tovaru pre vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.
  1. V prípade, že tovar sa, pri prevzatí kupujúcim, nezhoduje s kúpnou zmluvou má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho, to neplatí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.Záruka sa nevzťahuje ani na vady, na ktoré bol kupujúci v dobe uzatvárania zmluvy predávajúcim upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
  2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojedali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu obvykle používa,
 • tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve alebo hmotnosti,
 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.
  • Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami,ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 
  • Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.
  • Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy,
 • ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady,
 • ak nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 • ak nemôže riadne tovar užívať pre väčší počet vád tovaru.
  •  Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho, teda čl. VII týchto obchodných podmienok ( ďalej len ako ,,reklamačný poriadok“). Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho v internetovom obchode. 
  • Ak kupujúci objaví na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného tovaru, má právo na reklamáciu tovaru. Kupujúci je povinný oznámiť resp. reklamovať vadu tovaru bez zbytočného odkladu, ako ju zistil.
  •  Kupujúci môže oznámiť reklamáciu tovaru (ďalej len ako „oznámenie o uplatnení reklamácie“)jednou z nasledujúcich možností:

(i) na e-mailovú adresu predávajúceho ,,lau.sk“,info@lau.sk

(ii) poštou na adresu predávajúceho Lau Mania, PB Media s.r.o., Lazaretská 19, 811 08 Bratislava

a následne zaslať alebo doručiť reklamovaný tovar, v prípade možnosti v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, s popisom závady a kópiou predajného dokladu na vyššie uvedenú adresu predávajúceho. Predávajúci odporúča kupujúcemu takto doručovaný tovar poistiť. 

 1. Oznámenie o uplatnení reklamácie môže kupujúci vyhotoviť sám alebo vo forme vyplneného formulára na uplatnenie reklamácie na stiahnutie tu. Kupujúci je povinný v oznámení o uplatnení reklamácie presne označiť tovar, deň zakúpenia, číslo dokladu, druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv v zmysle bodu 4. a 5. tohto článku uplatňuje. 
  1. Reklamáciu predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o uplatnení reklamácie a doručenia reklamovaného tovaru. Pri nedodržaní lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo na výmenu tovaru, ak je dostupný, alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.
  2. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne všetky nasledujúce podmienky:
 1. doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu,
 2. doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo určenej osobe,
 3. doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje nevyhnutné na riadne vybavenie reklamácie.
  1. Po splnení podmienok uvedených v bode 12 tohto článku, doručí predávajúci kupujúcemu, na mail alebo poštou, informáciu o prijatí reklamácie. O priebehu reklamácie resp. každej zmene statusu, bude kupujúci priebežne informovaný. Po ukončení reklamačného konania predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o vybavení reklamácie. 

14. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

 1. ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
 2. ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
 3. ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
 4. ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
 5. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
 6. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
 7. ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
 8. ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 9. ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.

15.Ak zásielka nie je kompletná, resp. ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú bez zbytočného odkladu neoznámil predávajúcemu, neskoršiu reklamáciu tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia kupujúcim.

 1. V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou. V prípade neoprávnenej reklamácie je predávajúci povinný vydať písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie a zároveň kupujúci nemá nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a súčasne ani predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov, ktoré vznikli na jeho strane.
 2. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania v súlade s bodom 13tohto článku. Písomný doklad o vybavení reklamácie bude kupujúcemu doručený poštou alebo e-mailom. 
 3. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu odstraňovania vád  tovaru.
 4. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.
 5. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí v oznámení o uplatnení reklamácie a ani do 3 dní po výzve zo strany predávajúceho, aký spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.
 6. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa tohoto článku reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
 7. výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
 8. v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar to 14 dní odo dňa vydania oznámenia o vybavení reklamácie kupujúcemu. 
  1. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v oznámení o uplatnení reklamácie.
  2. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.
  3. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
  4. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa tohto článku skonzumované a bez ohľadu na výsledok reklamácie bude prípadné opätovné uplatnenie reklamácie tej istej jedinečnej vady (nie vady rovnakého druhu) zamietnuté.

Čl. VIII

Mimosúdne riešenie sporov

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.
 2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom:  Bajkalská 21/A  , 827 99 Bratislava, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo @soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.
 3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
 4. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad, odbor živnostenského podnikania. Slovenská obchodní inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov .

Čl. IX

Odstúpenie od zmluvy

1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy.  V prípade, ak kupujúci  z uvedených dôvodov odstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní, od oznámenia o odstúpení od zmluvy, prevodom na účet určený kupujúcim.

2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nasl. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov(ďalej len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

3. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa

 1. tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

4. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

5. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných  podmienok musí obsahovať informácie, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho. Kupujúci môže vyhotoviť odstúpenie od zmluvy, ktoré bude spĺňať uvedené náležitosti sám alebo môže využiť formulár, na stiahnutie tu.

7. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky prijaté plnenia.Toto ustanovenie neplatí v prípade opakovaného neprevzatia tovaru kupujúcim bez udania vážneho dôvodu alebo bez zjavnej snahy o dohodu náhradného termínu doručenia. V tomto prípade budú kupujúcemu doúčtované náklady spojené s opätovným odoslaním zásielky a náhrada akejkoľvek inej vzniknutej škody.

8. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

9. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný.V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave, je kupujúci povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody sa vykoná  tak, že kúpna cena, ktorá je predávajúcim v prípade odstúpenia od zmluvy vrátená, je o tieto náklady a škodu zodpovedajúcim spôsobom znížená.

10. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

11. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

13. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 14.  V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, predávajúci nie je povinný kupujúcemu vrátiť kúpnu cenu.

Čl. X

Záverečné ustanovenia

1. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e-mailových správ, poštou alebo telefonicky.

3. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

4. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal si ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

5. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene užívať programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwarové vybavenie takým spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením či účelom.

7. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je verejne prístupná.

8. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

19. Prílohou obchodných podmienok je formulár pre odstúpenie od zmluvy a oznámenie o uplatnení reklamácie. 

10. Všetky zmluvné vzťahy týkajúce sa internetového obchodu zdravievkvapke.sk sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník v z.n.n.  a zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v z.n.n. a ostatnými právnymi predpismi platnými v SR. 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.01.2021